Select Page

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – De prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1: Identiteit van de verkoper  

De website www.imkerijkeiberg.be is een initiatief van Imkerij Keiberg.

Ons adres: Keibergstraat 47, 3400 Landen

E-mailadres: info@imkerijkeiberg.be

Telefoonnummer: 0472 86 37 13

Ondernemingsnummer: BE0729.301.527

Bankrekeningnummer: BEXX XXX XXXX XXX

Artikel 2: Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. 
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren. 
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien, samen met de bevestiging van bestelling of ten laatste bij de levering, een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen. 
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen. 

Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren. 
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact en de daarbij gebruikelijke bankapplicaties van Belfius Direct Net, ING Home’Pay en KBC/CBC Betaalknop. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Daarna ga je via je winkelmand verder door naar de afrekenpagina. Daar geef je je contact- en facturatiegegevens en het adres. Je kan ook aanvinken of je een factuur wenst voor je aankoop. Indien het adres anders is dan het facturatieadres, kan je dit aanvinken, waarop je de mogelijkheid krijgt daar de aangepaste adresgegevens in te vullen. Ons product kan enkel ontvangen worden per post. Onderaan zie je het overzicht van wat je bestel hebt.In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4: Herroepingsrecht 

 1. Wat een bestelling betreft, werken we met voedselproducten die we leveren aan huis. Uiteraard hebben die producten een beperkte houdbaarheid en kunnen ze bederven. Als gevolg daarvan beschik je in principe niet over een herroepingsrecht op grond van de Belgische consumentenwetgeving. Desalniettemin kan je toch steeds je bestelling annuleren, op voorwaarde dat de verzending nog niet is gebeurd. Contacteer ons tijdig (via info@imkerijkeiberg.be) indien je een bestelling wenst te annuleren.

Artikel 5: De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst. 

Artikel 6: Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser. 

Artikel 7: Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 
 1. Aangezien wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen, zal je bij kwaliteitsproblemen een compensatie ontvangen. Wij garanderen echter een smetteloze kwaliteit. Wanneer de geleverde goederen toch gebreken zouden vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. We voorzien in elk geval een nalevermoment indien je producen gebreken zouden vertonen, er producten zouden ontbreken, enz. Dit moment wordt met jou besproken. Gelieve in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons. 
 2. Wel dien je zelf als een zorgvuldige huisvader of -moeder zorg te dragen voor de producten. Wij leveren voedingsproducten, dus moet je de houdbaarheidsdatum ervan nakijken. De garantietermijn is namelijk beperkt tot de houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de verpakking van de voedingsmiddelen. Ook dien je de producten op gepaste wijze te bewaren (bv. bewaren in een ijskast op de juiste temperatuur).  

Artikel 8: Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. 
 2. Imkerij Keiberg is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afleveren van goederen omwille van foutief ingegeven informatie. Je hebt dan uiteraard geen recht op terugbetaling.
 3. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 2 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 4 à 7 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bevestiginsmail van bestelling. 
 4. Leveringen gebeuren via bpost enkel op weekdagen. In weekends en op feestdagen kan er derhalve niet geleverd worden.  
 5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. 
 1. Imkerij Keiberg is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten.
 2. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 

Artikel 9: Duur 

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. 
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde. 
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden. 

Artikel 10: Overmacht 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 11: Intellectuele eigendom 

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 12: Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@imkerijkeiberg.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. 
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl 
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr